ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА -28 инвентарни обекта - 13.03.2020

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи -28 инвентарни обекта с приблизително тегло – 34  500 кг.

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачен файл към настоящото  обявление  ТУК .

Търгът ще се проведе на 31.03.2020 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 27.03.2020 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 30.03.2020 г.

За справки: тел. 0884787855- Иван Тончев- ръководител звено”ЗБУТ”.