ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД, представляващ Многофамилна жилищна сграда/Работническо общежитие/ - 15.08.2023

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД, представляващ : Многофамилна жилищна сграда/Работническо общежитие/, с идентификатор 07079.614.228.1 по кадастралната карта и регистри на гр. Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Дебелт" № 6, със застроена площ 365 кв.м., РЗП 1990.70 кв.м. , брой етажи - 4.

 

Подробно описание на условия, начална цена, стъпка за наддаване, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения файл ТУК.

 

Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. в 14.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 18.09.2023 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 19.09.2023 г..

Когато на търга не се яви кандидат/и, същия ще се проведе повторно на 20.10.2023 г. в 14.00 часа.