ОБЯВА за търг за продажба като скрап на бракуван актив –10-тонен ел. портален кран „Абус” № 24

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракуван актив –10-тонен ел. портален кран „Абус” № 24, с теоритечно тегло, собственост на дружеството. Търгът ще се проведе на 03.12.2015 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДСневъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 01.12.2015 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 02.12.2015 г.

Ден и място за повторно провеждане на търга22.12.2015 г. от 10 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.

За справки: тел.056/822100, 056/822370, 056/822013.