ОБЯВА законкурс с предмет - „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас”ЕАД за 2022 - 28.11.2022

 „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”1  отправя покана към потенциални кандидати за участие в конкурс с предмет - „Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „Пристанище Бургас”ЕАД за 2022 г ”. Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на „Пристанище Бургас” ЕАД – стая 303, до 08.12.2022г. включително, срещу представен документ за платени 50.00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.30 ч.

Срок за подаване на оферта-до 09.12.2022 г.

За справки: 056/822 014 М.Мутафян; 056/ 822260- Н.Тюфекчиев.

Подробна информация за условията за участие в конкурса може да намерите в прикачения файл ТУК.

Заповед за удължаване срока за внасяне на гаранция : ТУК