Списък на информацията обявена за класифицирана и списък на длъжностите, които могат да работят с тази информация - 12.10.2023

Обявяване на списъка на категориите информация подлежаща на класификация като служебна тайна и списък на длъжностите за които се изисква достъп до класифицирана информация, представляваща служебна тайна в Пристанище Бургас ЕАД в изпълнение на чл.26, ал.3 от Закона за защита на класифицираната информация  (ЗЗКИ) и чл.26, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ) .

Заповед за списък на информацията обявена за класифицирана и списък на длъжностите, които могат да работят с тази информация – ТУК.