ОБЯВА за търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 15 кв.м., публична държавна собственост - 18.12.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-234/11.11.2020 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД,

Обявява търг за отдаване под наем на обособена открита площ от 15.00 кв.м., публична държавна собственост, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, намираща се на покривното пространство на административна сграда с идентификатор 07079.618.22.132, съгласно приложена към тръжната документация скица.

Вид на търга - с тайно наддаване, вид на заседанието- закрито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 29.01.202021 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 30.01.2021 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 31.01.2021 г. от 10.00 ч.

Заповед - TУК

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес.

Заявленията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, за търга за отдаване под наем на обект- обособена открита площ от 15 кв.м., намираща се покривното пространство на административна сграда с идентификатор 07079.618.22.132.

 

Повече информация може да намерите на www.port-burgas.com.